புதிய மலிவு விலை ஹெபடைட்டிஸ் சி கலவை சிகிச்சை 97 % குணப்படுத்தியதற்கான விகிதம் காட்டுகின்றது

பாரீஸ், 12 ஏப்ரல் 2018
ஹெபடைட்டிஸ் சி குறித்த பொது சுகாதார அணுகுமுறைக்கு ஆதரவாக முடிவுகள் இருக்கின்றன
ராவிடாஸ்விர் உள்ளிட்ட புதிய மருந்துகளின் மூலம் ஹெபடைட்டிஸ் சி கலவை சிகிச்சையை மலிவு விலையில், பாதுகாப்பாகவும், பயனுள்ள வகையிலும் அளிக்க முடியும் என்றும், குறிப்பாக சிகிச்சையளிப்பதே கடினம் என கைவிடப்பட்ட நோயாளிகளைக் கூட, இந்த சிகிச்சையின் மூலம் குணப்படுத்தியதற்கான மிக அதிக விகிதங்கள் இருப்பதாகவும், பாரீசில் நடைபெற்ற சர்வதேச கல்லீரல் மாநாட்டில், லாப நோக்கமற்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பான டிரக்ஸ் ஃபார் நெக்லட்டட் டிசீஸ் இனிசியேட்டிவ் (டிஎன்டிஐ), பேஸ் 2/3 ஸ்டார்ம் –சி-1 பரிசோதனை சிகிச்சையின் இடைக்கால முடிவுகளைச் சமர்ப்பித்திருக்கிறது.

Une nouvelle association thérapeutique abordable pour l’hépatite C affiche un taux de guérison de 97%

Paris, 12 Avril 2018
Ces résultats soutiennent une approche de santé publique pour l’hépatite C
Les résultats intermédiaires de l’étude de Phase II/III STORM-C-1 indiquent que l’association thérapeutique abordable pour l’hépatite C comportant le nouveau candidat médicament ravidasvir est sûre et efficace, avec des taux de guérison extrêmement élevés, y compris pour les cas difficiles à traiter. Ces résultats seront présentés par DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative), une organisation à but non lucratif spécialisée dans la recherche et le développement, lors du Congrès International du Foie 2018 à Paris.

Nova terapia com combinação de tratamentos mais acessível economicamente contra a hepatite C, apresenta 97% de taxa de cura

Paris, 12 de abril de 2018
Resultados refoçam uma abordagem de saúde pública para a hepatite C
Uma nova terapia, com combinação de dois diferentes tratamentos, e com custo mais acessível para o tratamento da hepatite C demonstrou segurança e eficácia, com taxas de cura extremamente altas entre os pacientes, incluindo casos difíceis de tratar. O tatameto inclui um novo candidato a fármaco, ravidasvir, e os resultados provisórios são do estudo Fase II/III STORM-C-1, apresentado pela organização de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos (Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi, pelas siglas em inglês de Drugs for Neglected Diseases initiative) – DNDi) durante a International Liver Conference, que acontece até  dia 15 de abril em Paris.

Nueva combinación para el tratamiento de la hepatitis C con precio accesible muestra una tasa de curación del 97%

Paris, 12 de abril de 2018
Los resultados viabilizan un tratamiento de salud pública para la hepatitis C
Se ha demostrado que un  tratamiento combinado de hepatitis C, a precio más accesible, que incluye el nuevo fármaco candidato ravidasvir, es seguro y eficaz, con tasas de curación extremadamente altas para los pacientes, inclusive en casos difíciles de tratar, según los resultados provisionales del  ensayo de Fase II / III STORM-C-1, expuestos por Drugs for Neglected Diseases IniciativeIniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi), organización de investigación y desarrollo sin fines de lucro, en la International Liver Conference – Conferencia Internacional del Hígado, en París.

可负担丙型肝炎新联合疗法 治愈率达97%

巴黎,2018年4月12日
试验结果支持从公共卫生角度着手施用丙型肝炎疗程
非营利研发组织DNDi也即是‘被忽视疾病药物研发倡议组织’(Drugs for Neglected Diseases initiative)在巴黎国际肝病大会上发表第II/III期STORM-C-1试验中期结果,显示一种包含新药ravidasvir的丙型肝炎联合疗法不仅安全有效,而且费用可负担得起。此联合疗法可达到极高治愈率,其中包括难治的个案。

Rawatan kombinasi hepatitis C mampu bayar yang baharu menunjukkan 97% kadar kesembuhan

Paris, 12 April 2018
Hasil keputusan menyokong pendekatan kesihatan awam terhadap hepatitis C
Satu rawatan kombinasi hepatitis C mampu bayar yang melibatkan calon ubat terbaharu, ravidasvir telah dibuktikan selamat dan berkesan, dengan kadar kesembuhan yang sangat tinggi kepada pesakit, termasuk kes-kes yang sukar dirawat. Ini ialah hasil keputusan interim ujian percubaan Fasa II/III STORM-C-1 yang dibentangkan oleh pertubuhan penyelidikan dan pembangunan bukan berasaskan keuntungan iaitu inisiatif bagi Ubat untuk Penyakit Yang Diabaikan (DNDi) di Persidangan Hati Antarabangsa di Paris.

The International Liver Congress 2018

11-15 April 2018
Paris, France

Isabelle Andrieux-Meyer, Head of Clinical Development, Paediatric HIV/HCV Programmes – poster presentation of results of the STORM-C-1 phase II/III trial

Compañías farmacéuticas y organizaciones sin fines de lucro colaboran para proporcionar un tratamiento para que la Hepatitis C sea accesible para pacientes de América Latina

Buenos Aires/Ginebra – Marzo de 2018
Una nueva colaboración entre compañías farmacéuticas y organizaciones sin fines de lucro permitirá producir y suministrar un nuevo régimen de tratamiento de la hepatitis C, a precios más accesibles para la población en América Latina. Se estima que 3,5 millones de personas viven con esta enfermedad viral en la región, y aproximadamente 325.000 en Argentina. El alto precio de los tratamientos constituye una de las muchas barreras para acceder a una atención adecuada.

Pharmaceutical companies and non-profits team up to provide affordable hepatitis C treatment in Latin America

Buenos Aires, Geneva – 5 March 2018
A new collaboration between pharmaceutical companies and non-profit organizations will manufacture and supply a new, more affordable, hepatitis C treatment regimen in Latin America. An estimated 3.5 million people live with this viral disease in Latin America including around 325,000 in Argentina, with high treatment prices one of the many barriers to access for life-saving care.
[Español]